Please for English version scroll down!

 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023 nyarán megrendezésre kerülő

 

Balassi Nyári Egyetemen való részvételre.

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, színháztörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul.

A négyhetes magyarországi tanulmányokra a Budapesten kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

 

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 4 hét (2023. július 17. – 2023. augusztus 11.)

Az ösztöndíj tartalma:

 • képzési díj,
 • a képzés tananyagai,
 • szálláshely,
 • napi 3 étkezés,
 • 30-napos tömegközlekedési bérlet,
 • részvétel a szakmai programokon,
 • részvétel kiránduláson.

 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 60 fő

 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be

 • a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személy, valamint
 • a képzés kezdetéig a 18. életévét betöltő, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

Nyertes pályázat esetén az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a felnőttképzési szerződésben foglaltak, továbbá a szálláshely Házirendjének megszegése esetén a képzésre és szálláshelyi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik.

 

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2023. május 9., 24.00 (UTC+1)

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-balassi-nyari-egyetem

 

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

 

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők: 

 • a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum .pdf) [kötelező melléklet]
 • önéletrajz (formátum: .doc. .docx) [kötelező melléklet]  
 • kb. 200 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (formátum: .doc. .docx) [kötelező melléklet]
 • a (nem magyar) útlevél vagy az utazásra jogosító úti okmány másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet];
 • nem magyar származású pályázó esetén társadalmi szervezet (iskola, alapítvány, egyház, cserkészet stb.), magyar külképviselet, magyar nyelvi lektor, vendégtanár vagy elismert személyiség ajánlása;
  magyar származású pályázó esetén magyar külképviselet, magyar szervezet vagy a magyar közösség elismert tagjának, illetve magyar nyelvi lektornak vagy vendégoktanárnak az ajánlása, ezek hiányában a magyar származást igazoló egyéb dokumentum (formátum: .pdf) [javasolt melléklet].

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott bírálóbizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2023. május 26., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2023. május 31-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

 

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza),
 • szükség esetén a vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egészségbiztosítási díj (a résztvevőt terheli a tanulmányai alatt felmerülő összes egészségügyi szolgáltatás díja, biztosításáról önmagának kell gondoskodnia),
 • költőpénz, egyéni kiadások.

 

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

 • A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és felnőttképzési szerződést köt.
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2023. augusztus 11. napjáig.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A járványügyi helyzetre tekintettel javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ kormányzati portálon található tájékoztatást. A pályázaton nyertes ösztöndíjasok folyamatosan tájékoztatást fognak kapni a képzés megkezdéséhez és a szálláshelyre való beköltözéshez szükséges teendőkről és a magyar jogszabályok és/vagy az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerinti feltételeiről.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – a járványügyi helyzet alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a nyári egyetem kezdete előtt legkésőbb négy héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a Balassi Nyári Egyetem előzetesen tervezett kezdési időpontját (2023. július 17.) elhalaszthatja, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi helyzet, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény, változás bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • Javasoljuk a képzés megkezdéséhez, a szálláshelyre történő beköltözéshez, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó rendelkezzen igazolással, amely bizonyítja, hogy megkapta valamely, a magyar állam által elismert Covid-19 elleni oltást. Az oltás igazolása lehetséges magyar vagy angol nyelvű:

továbbá, a fentiek hiányában

 • magyar vagy angol nyelvű hivatalos (orvosi) igazolással, amely bizonyítja, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó megkapta a védettséghez szükséges számú, Magyarországon elismert oltást.

 

8. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport. ÁHT: 381084

Összeg: 59.989.980 Ft

 

9. TÁJÉKOZTATÁS

A jelentkezéssel kapcsolatos további tájékoztatást Vörös Daniella oktatásszervezési előadónál, az alábbi elérhetőségeken kaphat:

személyesen: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. III. épület I. emelet 102-es iroda. 

telefonon:  +36 1 800 9482

e-mailen: sumuni@mdakft.hu

További információ a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjprogram honlapján: https://balassischolarship.kormany.hu 

__________________________________________________________________________________________

 

Call for scholarship application of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary for the Balassi Summer University 2023

Note: This document has been prepared in English as complementary material to the official Hungarian language call-for-application. In case of doubt, please refer to the original version and/or contact us.

 

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary (hereunder (MFA) based on the 241/2016. (VIII.16.) Government Decree and the 11/2022. (IX. 6) MFA Order on the Organizational and Operational Regulations of the MFA, within the Balassi Scholarship Programme with Márton Áron Scholarship invites applications for the

BALASSI SUMMER UNIVERSITY 2023

 

1. THE GOAL OF THE APPLICATION

The objective of the scholarship is to improve, broaden and strengthen the Hungarian language skills and cultural knowledge related to Hungary of the participants in the programme.

 

2. THE OBJECT OF THE APPLICATION

Besides the intensive learning of the Hungarian language, the Balassi Summer University offers lectures on Hungarian literature, history, geography, ethnography, history of theatre and cultural history. The students attend 80 Hungarian language classes, and they also participate in 40 classes/fieldwork/programmes of Hungarology. During the extracurricular programmes (excursion, museum visits, etc.) they can experience the Hungarian culture. At the end of the Hungarian language course, they will take a written exam.

The four-week long course takes place in Budapest with the cooperation of the KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (hereunder KKM MDA Kft.).

 

3. THE LENGTH AND THE CONTENT OF THE SCHOLARSHIP

The duration of the programme is 4 weeks (17 July 2023 – 11 August 2023).

 

The scholarship includes:

 • full tuition fee
 • course material
 • accommodation
 • three meals a day
 • a 30-day pass for public transport
 • attending the cultural programmes
 • attending the excursion

 

Maximum number of scholarships to be awarded: 60

 

4. CONDITIONS OF THE APPLICATION

Individuals entitled to submit their applications are:

 • of Hungarian descent, citizens and residents of the diaspora communities beyond the Carpathian Basin, who have reached the age of 18 at the start of the training, or
 • of non-Hungarian descent, citizens and residents of other countries, who have reached the age of 18 at the start of the training.

Volunteer work and any other activities related to the Hungarian culture are taken into consideration in the selection of the applicants.

 

For scholarship-holders class attendance is compulsory. Should a participant miss classes without any cause, or violate the Scholarship Agreement/ Adult Education Contract and/or Rules of House of the accommodation, he/she will lose immediately the right to continue the programme and the right to accommodation.  

 

5. DEADLINE OF APPLICATIONS

Deadline of applications: 9 May 2023, 24.00 (UTC+1)

 

6. INFORMATION ON THE SUBMISSION AND EVALUATION OF THE APPLICATION

Steps of application:

The call for application is published in Hungarian at

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazat-balassi-nyari-egyetem

 

in English at

https://balassischolarship.kormany.hu/call-for-application-balassi-summer-university

 

1. Application website

Applications are to be submitted via the application website https://spjelentkezes.mdakft.hu

Please visit the site, prepare and submit your application according to the information provided there.

 

2. Required documents

Required documentation and references for the application:

 • signed statement of the applicant (format: .pdf) [mandatory document]
 • CV (format: .doc, .docx) [mandatory document]
 • an approx. 200-word essay on why you would like to study in Hungary and how can utilize acquired knowledge at home country (format: .doc, docx) [mandatory document]
 • copy of (non-Hungarian) passport or travel documents recognised by Hungary (format: .pdf) [mandatory document]
 • in the case of applicants of non-Hungarian origin reference letter from a social organization (eg., school, foundation, church, scouts etc.); foreign representation of Hungary; visiting language instructor; visiting professor; recognized individual;

in the case of applicants of Hungarian origin reference letter from foreign representation of Hungary; Hungarian organization; recognized individual of the Hungarian community; visiting language instructor; visiting professor or in the absence of above, a document proving Hungarian origin (format: .pdf)  [recommended document].

 

Evaluation of the Application

The Minister of Foreign Affairs and Trade (responsible for operating the scholarship) makes decisions on the applications based on the proposal of the Evaluation Committee set up by MFA. The decision is binding on all applicants.

MFA will not consider applications submitted after the deadline and/or incorrectly and/or incompletely and/or illegibly. Missing application documents cannot be replaced.

 

 

Publication of the results

Applications will be evaluated by 26 May 2023 and applicants will be notified about the results within 3 workdays afterwards via e-mail by MFA.

Successful applicants must confirm the acceptance of the scholarship via e-mail by 31 May 2023.

 

The scholarship does not cover the following expenses:

 • travel to and from Hungary
 • the fee of type "Other” visa, if necessary
 • health insurance (the participant has to cover the expenses of any medical treatment that might be necessary during his/her stay; as well as the participant must arrange his/her health insurance.)
 • cost of personal expenses

 

7. CONDITIONS OF WINNING AND OBTAINING THE SCHOLARSHIP

 • Signing Scholarship Agreement and Adult Education Contract with the KKM MDA Kft.
 • Any applicant providing unreal, false information on the datasheet, and/or making such a statement when applying, and/or withholding any fact or data concerning the assessment of the application may be excluded from the application procedure.
 • By submitting their application, applicants consent to the processing of their data on the application form by the MFA, by the decision-shaping bodies and decision-makers defined above for the time necessary for the decision - but not later than 11 August 2023.
 • The list of scholarship winners is public. By participating in the application, the applicant agrees that his/her name and nationality will be published on the website of the MFA if s/he is awarded a scholarship by the MFA.
 • Because of the epidemiological situation, we recommend that scholarship winners follow with attention the information on the government portal: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/en. Scholarship winners will be continuously informed about the tasks required to start the training and move into the accommodation and about the conditions according to the Hungarian legislation and/or the regulations of the scholarship programme.
 • The applicant acknowledges that the conditions of starting the training and moving to the accommodation will be determined by MFA and KKM MDA Kft. – according to the evolution of the epidemic situation, current Hungarian legislation and regulations related to the scholarship programme; will be specified no later than four weeks before the start of the programme and will be communicated by e-mail to the successful applicants.
 • The applicant acknowledges that, because of the epidemiological situation, the MFA may postpone the pre-planned start date of the Balassi Summer University (17 July 2023) in a serious situation may refuse to start the programme, may decide to suspend the programme and continue it after the suspension has been lifted, and may decide to apply a training period shorter than it is determined in this call for application. The applicant acknowledges that the implementation of professional programmes depends on the evolution of epidemic situation and related rules. The applicant undertakes that in the event of the occurrence of any of the above circumstances s/he does not file a claim for damages against the MFA or KKM MDA Kft. regarding this circumstance.
 • To start the training and move into the accommodation, we recommend that the scholarship winners have a certificate proving that he/she has received a vaccine against Covid-19 recognized by the Hungarian State. A vaccination certificate is possible in Hungarian or English:

• with a certificate in Hungary, which can be downloaded from the EESZT system or

• with European Union vaccination certificate or

• with the vaccination certificate accepted by Hungary, the list of countries can be found here: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok

and, in the absence of the above

• an official (medical) certificate in Hungarian or English, proving that the scholarship winner has received the required number of vaccinations recognized by Hungary.

 

8. FINANCIAL SOURCE OF THE PROGRAMME

Act XXV of 2022 on the central budget of Hungary for 2023, Annex 1, Chapter XVIII, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Title 7, Chapter 7, Chapter 1, Appropriations, Article 33, Scholarships and other training programmes for foreigners. Act on State Finances NO: 381084

Amount: HUF 59.989.980

 

 

9. CONTACT

For further information please contact: 

 

Ms. Daniella Vörös

E-mail: sumuni@mdakft.hu

Phone: +36 1 800 9482

Address: H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57., III. building, 1st floor, room 102.

Further information on the webpage of MFA–Balassi Scholarship Programme: https://balassischolarship.kormany.hu/description-balassi-summer-university